• DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ
  finančních potřeb

 • ŠANCE PRO PODNIKATELE
  bez prokazatelných příjmů

 • POMOC KLIENTŮM se
  záznamy v registrech

 • ZDRAVÉ ŘEŠENÍ pro
  rychlou finanční stabilizaci

 • KOMPLEXNÍ SERVIS
  poradenský i právní

 • PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
  ke klientovi

ETICKÝ KODEX

Etický kodex upravuje chování společnosti ProCredia, a.s., jejich zaměstnanců a spolupracujících partnerů. Etický kodex (dále jen „Kodex“) stanovuje etické normy chování při poskytování finančních služeb klientům. Cílem Kodexu je

 • zajistit objektivní informování klientů,
 • pomoci klientům vybrat transparentní a výhodný produkt pro zajištění jejich potřeb,
 • nabídnout seriózní a komplexní servis služeb jako pomoc klientům v jejich situaci,
 • prosazování nabídky korektních služeb na finančním trhu a napomoci zlepšení jejich úrovně,
 • podpořit rozvoj služeb na trhu s nebankovními úvěry.

Kodex je jednou ze základních norem společnosti ProCredia, a.s., k jehož dodržování se společnost dobrovolně zavázala.

Článek I.
Dodržování etických a právních norem

ProCredia, a.s. při výkonu své činnosti dbá, nad rámec svých zákonných povinností, o dodržování etických pravidel upravujících postupy a chování vůči klientům. Veškerá činnost společnosti je v souladu s etikou a nemá negativní dopad na klienta společnosti nebo její obchodní partnery.

Článek II.
Dodržování principu objektivního, rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta

ProCredia, a.s. přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.

Článek III.
Pravidla obchodní činnosti společnosti

Základním posláním společnosti ProCredia, a.s. je pomoc klientům v jejich životních situacích a nabízená řešení musí být ku prospěchu klienta. Služby poskytuje společnost transparentně, profesionálně, kvalifikovaně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

Článek IV.
Průhlednost a srozumitelnost informování klientů

ProCredia, a.s. poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, objektivní, transparentní a pravdivé informace, srozumitelné pro běžného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

Článek V.
Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání

ProCredia, a.s. poskytuje klientům úplné a dostatečné informace týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta se společností, včetně detailní specifikace nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v dostatečném časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.

Článek VI.
Zákaz nevhodných motivačních postupů

ProCredia, a.s. posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Při sjednávání smluv společnost nenarušuje právo na soukromí klienta a nadměrně ho neobtěžuje. Respektuje právo klienta na ochranu osobnosti.

Článek VII.
Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost

ProCredia, a.s. u svých služeb a reklamní činnosti uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

Článek VIII.
Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku

ProCredia, a.s. dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. ProCredia, a.s. soutěží s obdobnými poskytovateli nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. ProCredia, a.s. se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence.

Článek IX.
Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací

ProCredia, a.s. zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Článek X.
Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení

ProCredia, a.s. seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve společnosti pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti. Klient může podněty či podání uplatnit prostřednictvím:

 1. e-mailu: info@procredia.cz,
 2. na adresu společnosti: Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň,
 3. osobně u vedení společnosti (po předchozí domluvě).
Článek XI.
Dodržování etického kodexu

Dodržování tohoto Kodexu je sledováno vedením společnosti ProCredia, a.s. Při porušení Kodexu přijímá společnost vůči zaměstnancům přiměřená opatření v souladu s pracovně právními předpisy. Porušení Kodexu ze strany smluvních partnerů jsou řešeny v souladu se smluvními vztahy a může vést i k ukončení spolupráce. V Plzni dne 1. 7. 2014

Proč ProCredia?